Status - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status


 


 


 

Komendy Powiatowej Policji w Głogowie


 


 


 


Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie jest organem administracji rządowej, wykonuje na obszarze powiatu głogowskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.Komendant Powiatowy Policji w Głogowie podlega:


 

  • Zwierzchnictwu Starosty Głogowskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:
    • spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych jeżeli ustawy tak stanowią.
  • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty.
W przypadku nieotrzymania opinii Starosty, Komendant Wojewódzki Policji może powołać odpowiednio Komendanta Powiatowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.
Pierwszego i pozostałych Zastępców Komendanta Powiatowego Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji.
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.
Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników Policji.  


 


 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 23.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Kaleta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski KPP Głogów
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry