Przeprowadzenie postępowania na najem lokalu użytkowego KPP w Głogowie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w GŁOGOWIE

ogłasza I pisemny konkurs ofertowy na najem bufetu w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 17.

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu - 47 m2
 2. Opis lokalu
  1. lokal zlokalizowany jest na parterze budynku KPP w Głogowie, składa się z pomieszczenia kuchennego do przygotowywania posiłków, miejsca sprzedaży, miejsca do spożywania posiłków oraz zaplecza i wyposażony jest w instalację elektryczną;
  2. wywoławcza stawka czynszu miesięcznego wynosi 8,00 zł/m2 netto + podatek VAT i będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS;
  3. najemca będzie ponosił koszty związane ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia oraz zasilania urządzeń, które będą zainstalowane w bufecie, zużyciem paliwa gazowego w sezonie grzewczym, wywozem nieczystości stałych, podatkiem od nieruchomości.
 3. Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat.
 1. Termin składania ofert na najem upływa w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 10°° Oferty należy składać w Biurze Podawczym KPP w Głogowie.
 2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim zgodnie z formularzem ofertowym znajdującym się na stronie internetowej KPP w Głogowie, z podaniem pełnej nazwy oferenta, adresu siedziby, sposobu zagospodarowania obiektu, proponowanej stawki czynszu, danych niezbędnych do zawarcia umowy (NIP, Regon).
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie KPP w Głogowie (gabinet Kierownika Referatu Wspomagającego pok. 121) w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 1015.
 4. Zastrzega się prawo organizatora do zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. W przypadku braku zgody organów nadzorujących (w tym Wojewody Dolnośląskiego) na zawarcie umowy konkurs pozostanie bez rozstrzygnięcia.
 6. Bliższe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu

47/ 8742 301

         47/ 8742 307

         47/ 8742 306

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 15.04.2024
Data publikacji : 16.04.2024
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Świercz
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski Łączność
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry