DODO - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji Głogowie :

  • adres: ul. Obrońców Pokoju 17, 67-200 Głogów

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji  w Głogowie zapewnia inspektor ochrony danych osobowych  KPP: Brygida Biedrzyńska, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych osobowych  w KPP w Głogowie jest Marek  Naszkowski

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie

W KPP w Głogowie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2019
Data modyfikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Brygida Biedrzyńska
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski Łączność
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry