Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp do deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.glogow.policja.gov.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 17
67-200 Głogów
Tel: 47 874 22 10
Fax: 47 874 22 15

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-14

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-01-1 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika KPP w Głogowie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Damian Sosnowski
e-mail: kpp@glogow.wr.policja.gov.pl
Telefon: 47 874 2399

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Głogowie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

Dostępność tłumacza języka migowego

Komenda Powiatowa Policji udostępnia tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości należy wcześniej poinformować celem przygotowania połączenia na wybrany termin.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2020
Data modyfikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Osoba udostępniająca informację:
Damian Sosnowski Łączność
Osoba modyfikująca informację:
Damian Sosnowski
do góry